i-Carcare
ไอคาร์แคร์

Member Login

ราคาน้ำมันวันนี้

ปฏิทิน

Services
Services :: บริการ
 ::บริการ t01: ล้างสี
รหัสบริการ
การรับบริการ
ราคา
ขนาดรถ
โปรโมชั่น
ราคาโปรโมชั่น
ผู้ใช้โปรโมชั่น
0001
  ล้างสี (เก๋งเล็ก)
100
เก๋งเล็ก
 
0002
  ล้างสี (เก๋งใหญ่)
120
เก๋งใหญ่
 
0003
  ล้างสี (กระบะ/cab)
100
กระบะ
 
0004
  ล้างสี (XL-SUV)
180
xl_suv
 
0005
  ล้างสี (XL-VAN)
210
xl_van
 
 ::บริการ t02: ล้างสีดูดฝุ่น
รหัสบริการ
การรับบริการ
ราคา
ขนาดรถ
โปรโมชั่น
ราคาโปรโมชั่น
ผู้ใช้โปรโมชั่น
0006
  ล้างสีดูดฝุ่น (เก๋งเล็ก)
180
เก๋งเล็ก
 
0007
  ล้างสีดูดฝุ่น (เก๋งใหญ่)
200
เก๋งใหญ่
 
0008
  ล้างสีดูดฝุ่น (กระบะ/cab)
140
กระบะ
 
0009
  ล้างสีดูดฝุ่น (XL-SUV)
250
xl_suv
 
0010
  ล้างสีดูดฝุ่น (XL-VAN)
300
xl_van
  welcome raining
100
สมาชิก
 ::บริการ t03: ล้างสี-อัดฉีด-ดูดฝุ่น
รหัสบริการ
การรับบริการ
ราคา
ขนาดรถ
โปรโมชั่น
ราคาโปรโมชั่น
ผู้ใช้โปรโมชั่น
0011
  ล้างสี-อัดฉีด-ดูดฝุ่น (เก๋งเล็ก)
200
เก๋งเล็ก
 
0012
  ล้างสี-อัดฉีด-ดูดฝุ่น (เก๋งใหญ่)
240
เก๋งใหญ่
 
0013
  ล้างสี-อัดฉีด-ดูดฝุ่น (กระบะ/cab)
200
กระบะ
 
0014
  ล้างสี-อัดฉีด-ดูดฝุ่น (XL-SUV)
300
xl_suv
 
0015
  ล้างสี-อัดฉีด-ดูดฝุ่น (XL-VAN)
350
xl_van
 
 ::บริการ t04: พ่นเคลือบสีทั้งคัน
รหัสบริการ
การรับบริการ
ราคา
ขนาดรถ
โปรโมชั่น
ราคาโปรโมชั่น
ผู้ใช้โปรโมชั่น
0016
  พ่นเคลือบสีทั้งคัน (เก๋งเล็ก)
100
เก๋งเล็ก
 
0017
  พ่นเคลือบสีทั้งคัน (เก๋งใหญ่)
100
เก๋งใหญ่
 
0018
  พ่นเคลือบสีทั้งคัน (กระบะ/cab)
100
กระบะ
 
0019
  พ่นเคลือบสีทั้งคัน (XL-SUV)
150
xl_van
 
0020
  พ่นเคลือบสีทั้งคัน (XL-VAN)
200
xl_van
 
 ::บริการ t05: ขัดลบรอย-ยางมะตอย-คราบแมลง
รหัสบริการ
การรับบริการ
ราคา
ขนาดรถ
โปรโมชั่น
ราคาโปรโมชั่น
ผู้ใช้โปรโมชั่น
0021
  ขัดลบรอย/ยางมะตอย/คราบแมลง (เก๋งเล็ก)
1200
เก๋งเล็ก
 
0022
  ขัดลบรอย/ยางมะตอย/คราบแมลง (เก๋งใหญ่)
1800
เก๋งใหญ่
 
0023
  ขัดลบรอย/ยางมะตอย/คราบแมลง (กระบะ/cab)
1200
กระบะ
 
0024
  ขัดลบรอย/ยางมะตอย/คราบแมลง (XL-SUV)
2700
xl_suv
 
0025
  ขัดลบรอย/ยางมะตอย/คราบแมลง (XL-VAN)
3500
xl_van
 
0
สมาชิก